Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
. Tìm thấy: 820
Trai - đời: 1 - tổ chi 03 ; Bố: ÔNG BÀ THỦY TỔ
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 1
Dâu - đời: 1 - vị trí: 03+1
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 031 ; Bố: Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 031+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 032 ; Bố: Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 2 - vị trí: 032+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 2 - vị trí: 033 ; Bố: Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 033+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 034 ; Bố: Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ
Dâu - đời: 2 - vị trí: 034+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng
Gái - đời: 2 - vị trí: 035g ; Bố: Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Trai - đời: 3 - vị trí: 0311 ; Bố: Cao Đăng Ngạn, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0311+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1
Gái - đời: 3 - vị trí: 0312g ; Bố: Cao Đăng Ngạn, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Trai - đời: 3 - vị trí: 0321 ; Bố: Cao Đăng Đểnh, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0321+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 0322 ; Bố: Cao Đăng Đểnh, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0322+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 3
Một số kết quả thống kê
898 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 351 Xem
Con gái nhánh nội 293 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 236 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 5 Xem
Con dâu nhánh nội 246 Xem
Con trai nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 2 Xem
.