Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
. Tìm thấy: 812
Trai - đời: 1 - tổ chi 03 ; Bố: HỌ TỘC CAO ĐĂNG
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 1
Dâu - đời: 1 - vị trí: 03+1
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 031 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 031+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 032 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 2 - vị trí: 032+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 2 - vị trí: 033 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 033+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 034 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ
Dâu - đời: 2 - vị trí: 034+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng
Gái - đời: 2 - vị trí: 035g ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Trai - đời: 3 - vị trí: 0311 ; Bố: Cao Đăng Ngạn, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0311+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1
Gái - đời: 3 - vị trí: 0312g ; Bố: Cao Đăng Ngạn, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Trai - đời: 3 - vị trí: 0321 ; Bố: Cao Đăng Đểnh, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0321+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 0322 ; Bố: Cao Đăng Đểnh, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0322+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 3
Một số kết quả thống kê
889 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 1 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.