Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
. Tìm thấy: 74
Trai - đời: 1 - tổ chi 02 ; Bố: HỌ TỘC CAO ĐĂNG
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 1 - vị trí: 02+1
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 2 - vị trí: 021 ; Bố: Cao Đăng Đệ - Tổ chi I, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Trai - đời: 2 - vị trí: 022 ; Bố: Cao Đăng Đệ - Tổ chi I, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ
Dâu - đời: 2 - vị trí: 022+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng
Trai - đời: 2 - vị trí: 023 ; Bố: Cao Đăng Đệ - Tổ chi I, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 023+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 0231 ; Bố: Cao Đăng Sán, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 2
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0231+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 2
Gái - đời: 3 - vị trí: 0232g ; Bố: Cao Đăng Sán, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Trai - đời: 4 - vị trí: 02311 ; Bố: Cao Đăng Dần, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2
Dâu - đời: 4 - vị trí: 02311+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 2
Gái - đời: 4 - vị trí: 02312g ; Bố: Cao Đăng Dần, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Gái - đời: 4 - vị trí: 02313g ; Bố: Cao Đăng Dần, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Trai - đời: 5 - vị trí: 023111 ; Bố: Cao Đăng Nhiên, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con gái: 1
Dâu - đời: 5 - vị trí: 023111+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng - Con gái: 1
Trai - đời: 5 - vị trí: 023112 ; Bố: Cao Đăng Nhiên, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 5 - vị trí: 023112+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng - Con trai: 1
Một số kết quả thống kê
889 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 1 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.