Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
. Tìm thấy: 5
Trai - đời: 1 - tổ chi 01 ; Bố: ÔNG BÀ THỦY TỔ
Có vợ
Trai - đời: 1 - tổ chi 02 ; Bố: ÔNG BÀ THỦY TỔ
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 1 - tổ chi 03 ; Bố: ÔNG BÀ THỦY TỔ
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 1
Trai - đời: 7 - vị trí: 02311421 ; Bố: Cao Đăng Quảng, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 7 - vị trí: 02311422 ; Bố: Cao Đăng Quảng, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2
Một số kết quả thống kê
898 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 351 Xem
Con gái nhánh nội 293 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 236 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 5 Xem
Con dâu nhánh nội 246 Xem
Con trai nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 2 Xem
.