Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
. Tìm thấy: 5
Trai - đời: 1 - tổ chi 01 ; Bố: HỌ TỘC CAO ĐĂNG
Có vợ
Trai - đời: 1 - tổ chi 02 ; Bố: HỌ TỘC CAO ĐĂNG
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 1 - tổ chi 03 ; Bố: HỌ TỘC CAO ĐĂNG
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 1
Trai - đời: 7 - vị trí: 02311421 ; Bố: Cao Đăng Quảng, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 3
Trai - đời: 7 - vị trí: 02311422 ; Bố: Cao Đăng Quảng, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2
Một số kết quả thống kê
889 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 1 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.