Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
. Tìm thấy: 39
Trai - đời: 2 - vị trí: 022 ; Bố: Cao Đăng Đệ - Tổ chi I, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ ; Ngày mất: 09/10/? lịch Âm, 9/10 dương
Dâu - đời: 2 - vị trí: 023+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 13/09/? lịch Âm
Dâu - đời: 2 - vị trí: 031+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 26/10/? lịch Âm
Trai - đời: 2 - vị trí: 032 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2 ; Ngày mất: 06/10/? lịch Âm
Trai - đời: 2 - vị trí: 034 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ ; Ngày mất: 09/08/? lịch Âm
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0321+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 03/09/? lịch Âm
Trai - đời: 3 - vị trí: 0322 ; Bố: Cao Đăng Đểnh, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 20/09/? lịch Âm
Trai - đời: 3 - vị trí: 0331 ; Bố: Cao Đăng Luật, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 03/09/? lịch Âm
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0331+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 22/08/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 03221+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 4 ; Ngày mất: 26/10/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 03223+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 3 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 30/09/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 03311 ; Bố: Cao Đăng Tích, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 25/09/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 03321+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 6 ; Ngày mất: 12/08/? lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 023111 ; Bố: Cao Đăng Nhiên, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con gái: 1 ; Ngày mất: 03/09/? lịch Âm
Dâu - đời: 5 - vị trí: 023111+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng - Con gái: 1 ; Ngày mất: 16/09/? lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 032221 ; Bố: Cao Đăng Bơn, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 15/08/? lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 032222 ; Bố: Cao Đăng Bơn, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 4 ; Ngày mất: 05/10/? lịch Âm
Dâu - đời: 5 - vị trí: 032233+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2 ; Ngày mất: 28/08/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
887 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 1 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.