Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
. Tìm thấy: 54
Trai - đời: 1 - tổ chi 01 ; Bố: ÔNG BÀ THỦY TỔ
Có vợ ; Ngày mất: 14/07/? lịch Âm
Trai - đời: 1 - tổ chi 02 ; Bố: ÔNG BÀ THỦY TỔ
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 20/07/? lịch Âm
Trai - đời: 2 - vị trí: 031 ; Bố: Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 14/06/? lịch Âm
Trai - đời: 2 - vị trí: 033 ; Bố: Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 06/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 2 - vị trí: 033+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 08/06/? lịch Âm
Trai - đời: 2 - vị trí: 034 ; Bố: Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ ; Ngày mất: 09/08/? lịch Âm
Trai - đời: 3 - vị trí: 0321 ; Bố: Cao Đăng Đểnh, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 08/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0331+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 22/08/? lịch Âm
Trai - đời: 3 - vị trí: 0332 ; Bố: Cao Đăng Luật, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 18/06/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 02311 ; Bố: Cao Đăng Dần, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 29/06/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 03111 ; Bố: Cao Đăng Trực, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 15/06/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 03211 ; Bố: Cao Đăng Cháng, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 18/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 03211+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 3 ; Ngày mất: 01/06/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 03221 ; Bố: Cao Đăng Chuyên, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 4 ; Ngày mất: 01/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 03222+2 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng ; Ngày mất: 15/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 03321+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 6 ; Ngày mất: 12/08/? lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 023112 ; Bố: Cao Đăng Nhiên, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 23/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 5 - vị trí: 032111+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 13/07/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
898 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 351 Xem
Con gái nhánh nội 293 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 236 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 5 Xem
Con dâu nhánh nội 246 Xem
Con trai nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 2 Xem
.