Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
. Tìm thấy: 56
Trai - đời: 1 - tổ chi 01 ; Bố: HỌ TỘC CAO ĐĂNG
Có vợ ; Ngày mất: 14/07/? lịch Âm
Trai - đời: 1 - tổ chi 02 ; Bố: HỌ TỘC CAO ĐĂNG
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 20/07/? lịch Âm
Trai - đời: 2 - vị trí: 031 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 14/06/? lịch Âm
Trai - đời: 2 - vị trí: 033 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 06/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 2 - vị trí: 033+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 08/06/? lịch Âm
Trai - đời: 2 - vị trí: 034 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ ; Ngày mất: 09/08/? lịch Âm
Trai - đời: 3 - vị trí: 0321 ; Bố: Cao Đăng Đểnh, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 08/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0331+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 22/08/? lịch Âm
Trai - đời: 3 - vị trí: 0332 ; Bố: Cao Đăng Luật, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 18/06/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 02311 ; Bố: Cao Đăng Dần, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 29/06/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 03111 ; Bố: Cao Đăng Trực, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 15/06/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 03211 ; Bố: Cao Đăng Cháng, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 18/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 03211+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 3 ; Ngày mất: 01/06/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 03221 ; Bố: Cao Đăng Chuyên, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 4 ; Ngày mất: 01/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 03222+2 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng ; Ngày mất: 15/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 03321+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 6 ; Ngày mất: 12/08/? lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 023112 ; Bố: Cao Đăng Nhiên, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 23/07/? lịch Âm
Dâu - đời: 5 - vị trí: 032111+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 13/07/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
887 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 1 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.