Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
. Tìm thấy: 51
Trai - đời: 2 - vị trí: 023 ; Bố: Cao Đăng Đệ - Tổ chi I, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 08/05/? lịch Âm
Trai - đời: 2 - vị trí: 031 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 14/06/? lịch Âm
Trai - đời: 2 - vị trí: 033 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 06/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 2 - vị trí: 033+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 08/06/? lịch Âm
Trai - đời: 3 - vị trí: 0231 ; Bố: Cao Đăng Sán, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 10/05/? lịch Âm
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0231+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 04/05/? lịch Âm
Trai - đời: 3 - vị trí: 0321 ; Bố: Cao Đăng Đểnh, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 ; Ngày mất: 08/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0322+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 3 ; Ngày mất: 10/04/? lịch Âm
Trai - đời: 3 - vị trí: 0332 ; Bố: Cao Đăng Luật, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 18/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 3 - vị trí: 0332+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 3 ; Ngày mất: 06/04/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 02311 ; Bố: Cao Đăng Dần, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 29/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 02311+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 15/05/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 03111 ; Bố: Cao Đăng Trực, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1 ; Ngày mất: 15/06/? lịch Âm
Trai - đời: 4 - vị trí: 03211 ; Bố: Cao Đăng Cháng, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 3 ; Ngày mất: 18/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 03211+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 3 ; Ngày mất: 01/06/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 03222+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 2 ; Ngày mất: 14/05/? lịch Âm
Dâu - đời: 4 - vị trí: 03311+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 ; Ngày mất: 06/05/? lịch Âm
Trai - đời: 5 - vị trí: 032112 ; Bố: Cao Đăng Chiêm, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con gái: 3 ; Ngày mất: 13/06/? lịch Âm
Một số kết quả thống kê
889 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 1 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.