Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
. Tìm thấy: 898
Trai - đời: (0) - vị trí: 0
Con trai: 3
Trai - đời: 1 - tổ chi 01 ; Bố: ÔNG BÀ THỦY TỔ
Có vợ
Dâu - đời: 1 - vị trí: 01+1
Có chồng
Trai - đời: 1 - tổ chi 02 ; Bố: ÔNG BÀ THỦY TỔ
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 1 - vị trí: 02+1
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 1 - tổ chi 03 ; Bố: ÔNG BÀ THỦY TỔ
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 1
Dâu - đời: 1 - vị trí: 03+1
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 021 ; Bố: Cao Đăng Đệ - Tổ chi I, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Trai - đời: 2 - vị trí: 022 ; Bố: Cao Đăng Đệ - Tổ chi I, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ
Dâu - đời: 2 - vị trí: 022+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng
Trai - đời: 2 - vị trí: 023 ; Bố: Cao Đăng Đệ - Tổ chi I, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 023+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 031 ; Bố: Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 031+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 032 ; Bố: Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 2 - vị trí: 032+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 2 - vị trí: 033 ; Bố: Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 033+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1
Một số kết quả thống kê
898 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 351 Xem
Con gái nhánh nội 293 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 236 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 5 Xem
Con dâu nhánh nội 246 Xem
Con trai nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 2 Xem
.