Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
. Tìm thấy: 889
Trai - đời: (0) - vị trí: 0
Con trai: 3
Trai - đời: 1 - tổ chi 01 ; Bố: HỌ TỘC CAO ĐĂNG
Có vợ
Dâu - đời: 1 - vị trí: 01+1
Có chồng
Trai - đời: 1 - tổ chi 02 ; Bố: HỌ TỘC CAO ĐĂNG
Có vợ - Con trai: 3
Dâu - đời: 1 - vị trí: 02+1
Có chồng - Con trai: 3
Trai - đời: 1 - tổ chi 03 ; Bố: HỌ TỘC CAO ĐĂNG
Có vợ - Con trai: 4 - Con gái: 1
Dâu - đời: 1 - vị trí: 03+1
Có chồng - Con trai: 4 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 021 ; Bố: Cao Đăng Đệ - Tổ chi I, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Trai - đời: 2 - vị trí: 022 ; Bố: Cao Đăng Đệ - Tổ chi I, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ
Dâu - đời: 2 - vị trí: 022+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng
Trai - đời: 2 - vị trí: 023 ; Bố: Cao Đăng Đệ - Tổ chi I, Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 023+1 ; Chi Một - Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 031 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 1 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 031+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 1 - Con gái: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 032 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 2 - vị trí: 032+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 2 - vị trí: 033 ; Bố: Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai, Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 033+1 ; Chi Hai - Cao Đăng Đài- Tổ Chi Hai
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 1
Một số kết quả thống kê
889 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 1 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.