Phóng lớn khi bấm :
Hiện ảnh NYN:
Thông tin khác:
Tổ chi
  • Toàn bộ: 0
  • Thanh Hoa, Việt Nam : 1
  • Thanh Hoá, Việt Nam : 1
.