Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Ngày 14/7/Kỷ Hợi 2019, Họ Cao Đăng đã tổ chức khánh thành nhà thờ họ, ...
Cụ khởi Tổ Họ Cao Đăng: Cao Đăng Bảng là ngày 14 tháng 7 Âm lịch Cụ...
.